Facebook Pixel Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı - Buca Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Buca Kampüsü

Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı

Öğretmen

Bahar Yıldırım

Öğretmen

Merve Bal

Öğretmen
Rüya Ötsukarcı
             Öğretmen
            Simge Ateş

Öğretmen

Suay Arsev Işlakça

Öğretmen

Tuba Duygu

Türkçe derslerinde amacımız; ana dil bilincine ve evrensel bakış açısına sahip, Türkçeyi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma becerileriyle etkin biçimde aktarabilen bireyler yetiştirmektir. Doğayı ve içinde yaşadığı toplumu gözlemleyen, araştıran, duyup gördüklerini sorgulayan, elde ettiği verileri yorumlayan, sorunları tespit etmekle kalmayıp bunlara ilişkin çözümler üreten, topluma ve doğaya karşı sorumluluk üstlenen bireyler yetiştirmektir.
Türkçe dersleri; okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi gibi öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımlarla planlanan Türkçe derslerinde öğrencilere şu bilgi ve beceriler kazandırılır:

• Türkçeyi gelişim süreci içinde doğru ve en güzel biçimde etkin kullanabilme,
• Okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini değerlendirerek yeni düşünceler üretebilme,
• Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazanma,
• Bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme,
• Yaşadığı topluma ve çevreye duyarlılığını toplumsal bilince dönüştürme,
• Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanıma,
• Sosyal, kültürel zenginlikleri fark edip doğru çıkarımlar yapma,
• Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilme, farklı etkinliklerle kişisel gelişme sürecini zenginleştirme,
• Özel yetenek ve ilgi alanlarını keşfetme,
• Etkili, sözlü ve yazılı ifade gücünün anlamını fark edip geliştirme,
• Dinleme ve yazma etkinliklerine katılabilme yeterliğini kazanma,
• Her sınıf düzeyinde her ay, birlikte okunan bir kitap üzerinde görüş bildirme, tartışma ve yorum yapma,
• Dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklama ve eleştiri yapabilme,
• Sesli ve sessiz okuma hızını artırma, türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını geliştirme ve zenginleştirme,
• Kütüphaneyi etkin olarak kullanma, dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazanma,
• Okulda yazarla okuyucuyu buluşturmak için düzenlenen kitap fuarına etkin biçimde katılma,
• Şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya istekli olma,
• Tiyatroya gitme alışkanlığı kazanma, okuldaki tiyatro çalışmalarına katılma,
• LGS sınavlarına hazırlıkta bilgi ve beceri kazanma.

Okulumuzda Türkçe derslerinde öğrenci merkezli bir anlayışla yürütülmektedir. Metin incelemelerinin her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer aldığı programımızda; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte yazın ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesi de sağlanmaktadır.

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıÖğrencilerimize

• Atatürkçü ve evrensel düşünme biçimini ilke edinmeleri,
• Türkçeyi etkin ve doğru biçimde, amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici bir biçimde kullanmaları,
• Dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri,
• Yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmaları,
• Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir gözle bakabilmeleri için entelektüel bir bakış açısı kazanmaları,
• Entelektüel bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri,
• Okuduklarını/dinledikleri/izlediklerini anlama, analiz etme, değerlendirme ve paylaşma noktasında alışkanlık kazanmaları,
• Konuşma/tartışma/yazma alanlarında öz güven kazanmaları,
• Becerilerini sergilemede -yaşamlarının her alanında olduğu gibi- kendi yaratıcılıklarına ve yeteneklerine güvenmeleri,
• Sanata değer vererek kültürel ve sanatsal etkinlikleri izlemeleri ve bu etkinliklere katılım sürekliliği kazanmaları,
• Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmaları gerektiği kavratılır.

Zübeyde Hanım Ortaokulunu bitiren bir öğrenci en az otuz yazınsal yapıtı yaratıcı yazma-okuma, değerlendirme vb. çalışmalar altında ayrıntılı olarak inceler. Bölüm öğretmenleri tarafından, müfredattan yola çıkılarak, öğrenciyi nitelikli yazınsal metinlerle tanıştırma ve öğrencide dil zevki oluşturmayı sağlanır.Ders İşleyişi, Kitap Okuma Çalışmaları

Derslerimiz yardımcı kaynaklar ile ders kitaplarının bütünleştirilmesinden yola çıkılan bir programla işlenir. Her temada mutlaka okuma, anlama, konuşma, yazma, dinleme alanlarına yönelik bir uygulamaya yer verilir.

Öğrencilerimiz, sene başında kendilerine ilan edilen kitap okuma listelerindeki kitapları, belirtilen sürelerde okur; öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar ve öğretmenlerimizin hazırladığı değerlendirme çalışmaları eşliğinde, ders programında her hafta ya da iki haftada bir olmak üzere yer alan “Serbest Okuma” dersinde ayrıntılı olarak inceler. Öğrencilere alternatif okuma listeleri sunularak farklı ve çok sayıdaki yapıtın öğrenciye ulaşmasına katkı sağlanır.

Yazma Çalışmaları ve Yaratıcı Düşünme Becerileri

Yazma çalışmalarımız sene başında seçilen yazma eylemine kaynaklık yapan yayınlar doğrultusunda sürdürülür. Tüm çalışmalarımız gibi, yazma çalışmalarımızın da tematik olmasına önem verilir. Öğrencilerin tema boyunca edindikleri bilgi ve donanımın, kazandıkları entelektüel bakış açısının yazma etkinliklerine kaynaklık etmesine, özgün ve yaratıcı yaratıların ortaya çıkma sürecinin oluşturulmasına özen gösterilir. Öz değerlendirme, öğretmen değerlendirme vb. ölçeklerle değerlendirilen yaratılar için öğrencilere mutlaka dönüt verilir. Ders programında her hafta ya da iki haftada bir olmak üzere yer alan “Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde yazma alanına yönelik yardımcı yayınlar ile yazma çalışmalarının eğlenceli yönü ortaya çıkarıldığı gibi; yazmanın kalıcı bir davranış biçimine, bir gereksinim alanına dönüştürülmesi de amaçlanır.

Eğitim Akademisi Çalışmaları

İlkokul öğretmenleri ile ortaokul öğretmenlerinin bir araya geldiği ve eğitim-öğretimde birliğin ilke edinildiği bu çalışmaların Türkçe ayağında, Türkçe dersi ile ilgili konular ele alınır, tartışılır, bu konularda ortak bir bakış açısı oluşturulur. Öğretmenlerle, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin atölyeler düzenlenir, örnek sınıf uygulamaları gerçekleştirilir. Öğretmenler, bu çalışmalardan edindikleri deneyimleri ve ortak anlayışları sınıf içinde öğrenciye kazandırır.

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıBİ’ DÜNYA EDEBİYAT…

“Bir mum diğer mumları tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” demiş yıllar öncesinden gelen bilgelikle büyük usta Mevlana. Öyle bir mum kutusu hayal edin ki, bilgi ışığı ve değerler ile başka mumları tutuşturuyor. Burası tarihteki önemli bir mumun ilk ateşinin diğer mumları tutuşturduğu bir yer; burası bir edep deryası. Bu edep deryası içerisinde bir damla “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü”. Öyle bir derya ki yıllar öncesinden gelen edebiyat önyargısının yıkıldığı, edebiyatı öğretmek gibi kısıtlı bir anlayışı değil de edebiyatı bir yaşam tarzı yapmayı amaçlayan bir kurum. Temel amacı, kurum öğrencilerine edebiyat zevki aşılmak olan, öğrencinin merkezde olduğu bir anlayışla edebiyat derslerini teknoloji destekli yürüten modern bir kurum. Edebiyatın dersle sınırlı olmadığı, öğrencilerin araştırma, konuşma ve iletişim kurma becerilerinin temel alındığı bir öğretim metodu uygulanan bu bölümde öğrencilerin süreli yayınları ve kitapları takip etmeleri temel hedef olarak ele alınır. “Bi, dünya edebiyat” sloganıyla öğrenciler hayata her anlamda hazırlanır.