Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıAnadolu Lisesi
Neden Zübeyde Hanım Özel Anadolu Lisesi

Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak amacıyla “Okuldan Fazlası” sloganıyla yola çıkan Zübeyde Hanım Özel Anadolu Lisesi, kurumun eğitim modeli ve programında yer alan akademik sistemlerin yüksek oranda uygulanmasını sağlayarak, ulusal sistemde yükseköğretime geçişte geçerliliği olan ölçme sistemlerine göre Türkiye genelinde Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin tüm aşamalarda istenilen hedeflere ulaşmak için öğrencileri takip eder ve yönlendirir.

Akademik başarıyı sağlayacak genel derslerin yanı sıra okulumuzu tercih eden başarılı (puanı okul giriş puanı ortalamasının üstünde olan) öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artırılmasını sağlamak amacıyla tüm öğrencilerin, seçtiği sportif, sanatsal veya bilimsel alanda yetkin beceri geliştirmesini ve Öğrenci Bireysel Gelişim Programını tamamlamalarını sağlamak,(Performans Göstergesi: Çalışma programlarındaki kazanımlara erişme durumunu gösteren rapor, Kredi Takip Sistemi raporu), sportif, sanatsal ve bilimsel alanlardan, tüm öğrencilerin etkin ve dengeli bir şekilde yararlanmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışında ortak proje çalışmaları yürütebileceğimiz eğitim kurumları ve kuruluşları araştırmak ve ortak çalışmaları planlamak, okulumuzu tercih eden veli kitlesinin en az % 80’inin tercih ettiğimiz veli profiline uygun olmasını sağlamak gibi hedeflerle öğrencileri sorgulayan, araştıran, üreten bireyler olarak üniversite başarılarını garanti altına almayı planlar.Uygulanan Eğitim Modelleri

• Öğretim Stratejisi:
Dersler aktif öğrenme yöntemi kullanılarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur ve demokratik bir öğrenme ortamı sağlanır.
• Eğitim Teknolojileri:
Öğretmenler sınıflarda bulunan akıllı tahta, internet erişimi imkanlarını derslerinin niteliğini arttırmak amacı ile verimli bir şekilde kullanır.
• Koçluk Programı:
Koçluk sistemi ile koçluk yapılan öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfederek daha doğru hedeflere sahip olması sağlanmaktadır.

Rehberlik Programı: 

Özel Zübeyde Hanım Okulları’nda gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli uygulanmaktadır. Rehber öğretmenler rehberlik programının uygulanışında sınıf öğretmenleri ile işbirliği halinde çalışır. Rehberlik biriminin yaptığı diğer çalışmalar; öğrenci ve sınıf gözlemleri, öğrenci meclisi çalışmaları, Zübeyde Hanım Aile Akademisi çalışmaları (Anne-Baba eğitimleri), veli görüşmeleri, yeni gelen veli-öğrenci oryantasyonu gibi çalışmalardır.

Öğrenci Kişisel Gelişim Programları

Okul tarafından organize edilen proje, konferans, yarışma, etkinlik, tören ve kutlamalar vb çalışmalarda görevlendirilen öğrencilerin bu sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri beklenir.

Lise 9. ve 10. Sınıflarda uygulanan Kariyer Programı doğrultusunda öğrenciler kendilerine hazırlanan programa uymakla yükümlüdür.

KİŞİSEL GELİŞİM KREDİ SİSTEMİ (KGKS) kapsamında tüm öğrencilerimiz ders dışında yaptıkları tüm çalışmalardan (sosyal sorumluluk çalışmaları, spor ve sanat faaliyetleri, kitap okuma, proje ve yarışmalara katılım vb) kredi alırlar. Öğrencilerimiz her yıl 50 krediyi tamamlayarak programı bitirmekle yükümlüdür. Kredi sayısını tamamlayamayan öğrenciler yazın yaptıkları çalışmaları belgelendirerek kredisini tamamlar. Öğrenciler okuldan mezun olurken bu programda yaptıkları çalışmaları içeren referans mektubu alırlar.

Liselere ve ara sınıflara yeni gelen öğrenciler okul tarafından düzenlenen oryantasyon programına katılmakla yükümlüdür.

Akran Koçluğu: 

İki denk kişi arasındaki, kendini bireysel ve mesleki açıdan geliştirmeye dayalı ilişkidir. Öğretmen-öğretmene, müdür yardımcısı-müdür yardımcısına koçluk yapar. Bu sistemde kişi kendi istediği bir koç seçerek, kendi belirlediği veya dersini izlemek yoluyla birlikte karar verdikleri bir sorun üzerinde koçuyla çalışır.

Kredi ve sertifika programları

Bu program kapsamında lise öğrencileri ders dışında yaptıkları tüm çalışmalardan (sosyal sorumluluk çalışmaları, spor ve sanat faaliyetleri, kitap okuma vb. )

Kariyer projesi

Lise 9. Ve 10. Sınıflarda uygulanan bu program ile öğrenciler ileride seçmeyi düşündükleri meslekleri ve bu meslekleri çalışma ortamlarını tanımak amacı ile yaz döneminde 15 günlük gözlem yapar. Bu gözlemin öğrenci tarafından raporu oluşturulur. Lise rehber öğretmeni ve lise idarecileri öğrencilerin bu çalışmalarını ve raporlarını takip eder.

Eğitsel Aktiviteler

• Ulusal-Uluslararası Çalışmalar:
Ortaokul ve lisede öğrencilere kurum tarafından hazırlanan program ile kendi imkânlarını kullanarak gerekleri kriterleri sağlamaları durumunda yurtdışında yaz okuluna gitme imkânı sunulur. Aynı şekilde lise öğrencileri, öğrenci değişim programı ile Amerika’da bir yıl eğitim alma fırsatına sahiptir. Ayrıca uluslararası projeler ve okul gezileri ile öğrenciler yurtdışı deneyimi kazanır. Öğrenciler prestijli proje yarışmalarına, gençlik konferanslarına, Münazara Ligi vb. çalışmalara katılırlar. Okul gezileri ile deneyim kazanırlar.

• Laboratuvar Uygulama Programı:
Laboratuvar uygulamaları öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmek ve bilginin kalıcılığını sağlamak açısından Özel Zübeyde Hanım Okulları eğitim programında çok önemli bir yere sahiptir. Özel Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan laboratuvarlar eğitim teknolojilerindeki son gelişmelere uygun donanıma sahiptir. Laboratuvar çalışmaları “Laboratuvar Uygulama ve Kullanım Prosedürü’ ne uygun olarak yapılır.

• Mesleki Gelişim Komitesi Çalışmaları:
Mesleki Gelişim Komitesi tüm idareci ve zümre başkanlarından oluşur. Temel amacı öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemektir. Bu komite haftalık toplantılar yaparak iyi uygulamaların bölümler arası paylaşılmasını sağlar, eğitim-öğretim faaliyetlerini planlar. Uygulamaların sonuçlarını değerlendirir. İyileştirmeye yönelik kararlar alır. Okul genelinde ortak dil ve davranış bütünlüğü sağlama yönünde çalışmalar yapar.

• Kulüp Çalışmaları:
Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri sosyal, sportif, sanatsal çalışmalarla hayata geçirme fırsatı sunar.
Resim, Müzik, Seramik, Rölyef, Baskı, Vitray, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Spor kulüpleri.

Veli Görüşme:
Veli, öğrenci, okul işbirliğini sağlayarak öğrenci başarısını arttırmak için koçluk sistemi içerisinde görüşmeler yapılmaktadır. Yılda iki kez belirlenen tarihlerde veli toplantısı düzenlenerek öğrencilerin kişisel ve akademik başarıları değerlendirilir.

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıYabancı Dil Eğitimi

• İngilizce
Yabancı öğretmenler eşliğinde verilen İngilizce derslerinde 9. ve 10. sınıflarda kur sistemi uygulanır. Buna göre öğrenciler sene başında aldıkları 9 kur belirleme sınavı ile sınıflara yerleştirilir. Yapılan sınavlar (konuşma, yazma, okuma, dinleme )ölçmeye yöneliktir.
Öğrencilerimizin hem günlük yaşamlarında hem de uluslararası platformlarda dil becerilerini en üst düzeye getirmektir. Öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri için, global olarak İngilizce öğretiminde gelişmeleri takip eden, teknoloji ile iç içe, modern öğretim metotlarını ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı ve etkin bir öğretim ortamı oluşturmaktadır.
İngilizce derslerimizde yaparak-yaşayarak öğrenmenin bilinciyle hem kendi içinde hem de disiplinler arası projelerle, drama, story telling gibi etkinliklerle destekleyerek, öğrencilerimizin İngilizceyi de anadilleri gibi etkin şekilde kullanmalarını sağlanmaktadır. Fen lisesinde de olduğu gibi Native Speaker’larımızla da doğal konuşma ortamları sağlanarak İngilizce öğretimimiz desteklenir.
Programımızın başarısını ve öğrencilerimizin gelişimini uluslararası düzeyde yapılan sınavlarla gözlemlemekteyiz. Programımız dâhilinde öğrencilerimizin aşağıdaki sınavlara katılımları teşvik ve organize edilmektedir.

• Almanca
İkinci dil olarak Almanca eğitimi verilir. Dersler öğrencinin dili kullanabileceği interaktif etkinlikler ile yapılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefler.Ölçme Değerlendirme

Okulun farklı kademelerinde tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımının yanı sıra dış kaynaklı ve öğretmenlerin hazırladığı sorulardan oluşan deneme sınavları yapılır.
Özel Zübeyde Hanım Özel Anadolu Lisesinde, her öğretmen kendi dersinin başarısının gelişiminden öncelikli olarak sorumludur. Yapılan her sınav sonrasında öğretmen sınavdaki dersinin başarısını, şube karşılaştırmasını, konu ve madde analizini yapar.
Ölçme-Değerlendirme Bölümü okulda yapılan çoktan seçmeli sınavlara dair ders, sınıf, şube bazında gelişimlerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Yapılan sınavlar o yıl daha önce yapılan sınavlar ve son 2 yılın sonuçları ile karşılaştırılır.
Ölçme-Değerlendirme Bölümü aylık olarak sınıf bilgi haritası, şube gelişim raporu ve varsa puan gelişimini gösteren tablolar hazırlar ve okulda kullanılan rubrikleri değerlendirir.
Ayda bir defa ilgili müdür yardımcısı, ölçme değerlendirme alan uzmanı, ilgili zümre başkanı ve ders öğretmenlerinin katılımıyla okul idaresi tarafından kazanım temelli değerlendirmelere ağırlık verilen, sene başında belirlenen saatte sınav değerlendirme toplantıları yapılır.
Okul bünyesinde öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sorular (klasik veya çoktan seçmeli) Ölçme-Değerlendirme Bölümü personelleri tarafından soru bankasına kaydedilir.

Zübeyde Hanım Okulları’nda Yaşam

• Kayıt Kabul
Öğrenciler, LGS sonucunda aldıkları puan ile tercih yaparak MEB tarafından ilan edilen sonuca göre yerleştirilirler.

• Kafeterya ve Yemekhane
Sağlıklı bir öğünde olması gereken besin ögeleri göz önünde bulundurularak beslenme uzmanları eşliğinde hazırlanan menüler deneyimli aşçılar tarafından okulda hazırlanır. Öğrencilerim okul içerisindeki kafeteryalardan gün içerisinde sağlıklı aperatifler alabilir.

• Sağlık ve Hijyen
Sağlık hizmeti tam donanımlı revirde, alanında yetkin sağlık personeli tarafından verilir. Temizlik hizmeti, okul temizliği alanında deneyimli personeller tarafından sağlanır.

• Güvenlik
Okulun giriş noktalarında ve çevresinde 24 saat bulunan güvenlik görevlilerinin yanında bina içinde ve dışında yer alan güven kameraları yer alır.