Facebook Pixel Kişisel Verilerin Korunması - Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla,( Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)  Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları , veliyi, çalışanları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10 uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu işveren  tarafından atanacak temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde resmi web sayfasında duyurulacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,

Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,

Spor tesisleri için kayıt talebi almak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,

Mağaza ve Kültür Merkezlerinde fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,

Sanat Galerisinde sanatçının ve/veya alıcıların eser satış ve teslimat işlemlerinde kullanmak,

İletişim alanında okullarımız ile ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesinde ve KVKK’nun 7’nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11’ inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20’nci ve KVKK’nun 11’ inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi  Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’na şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları  internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin yöneticileri de veri koruma hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları  link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma  Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

• Kişisel Verilen Korunması Kanunu Politikamızı İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız..
ONLINE EĞİTİM VELİ AYDINLATMA METNİ

Değerli velilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerine devam etmeleri, müfredatta yer alan konuları tamamlamaları amacıyla online sistem üzerinden eğitimlerimize devam etme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte kullanmış olduğumuz Whatsapp, Zoom, Teamlink, Microsoft Teams veya Kurumumuza özel geliştirilmiş benzer yazılım ve uygulama sistemleri vb Sistemler ile (“Sistem”) öğrencilerimiz giriş yaparak dersleri canlı olarak veya tekrarları ile izleyebileceklerdir.

Online eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz, veri işlenme amacı, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebine aşağıda yer alan tablo ile ulaşabilirsiniz.

Veri işleme esnasında dayandığımız hukuki sebepler:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkansızlık (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

İşlenen Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Yöntemi

Hukuki Sebebi

Velinin Adı Soyadı, Telefon Numarası, E-posta Adresi

Sürece ilişkin bilgilendirme yapmak, kullanıcı adı ve şifrelerin ulaştırılması

Kurumumuzda yer alan bilgiler

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Öğrencinin Adı Soyadı, Okulu, Sınıf Bilgisi, Kullanıcı Adı, Şifre

Kullanıcı adı ve şifre oluşturmak, sisteme kaydını gerçekleştirmek, sisteme giriş takibini gerçekleştirmek, veliye bilgi vermek

Kurumumuzda yer alan bilgiler

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Öğrencinin Görüntü ve Ses Bilgisi

Canlı olarak yayınlanan derse katılımını takip etmek, dersin tekrarının izlenebilmesini sağlamak üzere kayıt altına almak

Sistem

m.5/1

Velinin Adı Soyadı, Öğrencinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Okulu, Sınıfı

Veli Aydınlatma Metni ve Veli Açık Rıza metni onayının takip edilmesi, kayıt altına alınması, yetkisiz onayların engellenmesi

Online Eğitim Bilgilendirme Formu

m.5/2-e, m.5/2-f

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın eğitim ve öğretimine online sistem üzerinden devam edebilmesi için; Sistem üzerinde yer alan öğrenciye ait kişisel verilerin kullanılacak olan sistemin yurt dışı kaynaklı olması halinde yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Ancak KVKK gereğince kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın canlı olarak uygulanacak sistem üzerinde yetkisi ve kısıtlama imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle; öğrencilere ait kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını kabul etmiyor olmanız halinde öğrenciler, dersleri tekrarları ile dinleyebilir, sadece ses bilgisinin gitmesinin sakıncalı görülmemesi halinde ise kamerayı kapatarak sesli olarak canlı derslere katılım sağlayabilirler. Yurt dışına aktarım hususunda açık rıza verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sahip olduğunuz haklara KVKK’nın 11. maddesi ve başvuru sürecine ilişkin detaylara Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.


Bu konuda sizleri bilgilendirmekle uzaktan eğitim için gerekli olan veli izin dilekçesi Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu formatta hazırlanarak aşağıda bulunan linke eklenmiştir.
Dilekçenin ıslak imzalı fotoğrafının info@zubeydehanim.com.tr mail adresine gönderilmesi, aslının da daha sonra okula ulaştırılmak üzere saklanmasını rica ederiz.


• Açık Rıza Onay Metnini İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız... 

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

⛔ İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN LÜTFEN NUMARA BIRAKMAYINIZ VE KARİYER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ ! 👈

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz kampüsü seçiniz. Teşekkür ederiz.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları (Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.