Facebook Pixel Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı - Bornova Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Bornova Kampüsü

Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı

Öğretmen

Melike Çete

Öğretmen
Betül Kocadağ


Okulumuzun eğitim anlayışı, öğrencilerimizin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve sorgulamaya dayalı bir anlayıştır.
Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, sınıfta, fen bilimleri laboratuvarında ve 3D laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak yaşayarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi, 3D laboratuvarında konunun üç boyutlu anlatımlarının ve etkinliklerinin yapılması, akıllı tahta animasyonları ya da ders videoları izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz, bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazanmaktadırlar.

Stratejilerimiz

Okulumuzda Fen Bilimleri dersleri, hayatın her alanında olduğunu öğretmek hedefiyle anlatılmaktadır. Bu ilkeden yola çıkarak Fen Bilimleri derslerindeki genel amaçlarımız;

• Öğrencilerimizde merak uyandırarak onların ilgilerini çekmek,
• Öğrenmeyi zevkli ve sürekli hâle getirmek,
• Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark ettirmek,
• Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi olmalarını sağlama, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtabilme becerilerini kazandırmak,
• Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelmelerini sağlamak,
• Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmek,
• Araştıran, inceleyen, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilen, yorumlayıp genelleyebilen bireyler yetiştirmek,
• Öğrencilerimizin sorgulama, araştırma, soru sorma, doğru ifade edebilme, analiz, sentez, yorum yapabilme yeteneklerini geliştirmektir.

Derslerin İşlenişi

Fen Bilimleri dersinde öğretmen, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci, bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan ve tartışan birey rolünü üstlenir. Bu şekilde öğrencilerin kendi görüşlerini rahatça açıklayabilecekleri demokratik bir sınıf atmosferi içerisinde dersler sorgulamaya dayalı olarak işlenmektedir. Derslerde öğrencilerimize konuyu keşfettiren, fen bilimleri derslerini güncel hayatla bağdaştıran ve anlatılan konularla ilgili sorgulama yapabilmelerini sağlayan, öğretim yöntem ve teknikleri ile zenginleştirilmiş keyifli öğrenme ortamları sunulmaktadır.
     
Öğrenciler, akranları ile birlikte bir bilgiyi araştırıp sorgulayabilmesi, etkili iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmesi adına grup çalışmalarına da yer verilmektedir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlayan etkinliklerden, deneylerden, gözlem, araştırma, inceleme, gezilerden ve projelerden yararlanılmaktadır.
     
Ders içi etkinlikler, fikir taraması ya da beyin fırtınası yoluyla konu öncesi bilgileri tarama, deney ya da model yapma, konuyla ilgili videolar, power point sunumu, 3D animasyon sunumlarını izleme ya da konuyla ilgili bilgisayar oyunlarına katılma, bulmacalar, oyunlar, kavram ve zihin haritalarını uygulama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Mümkün olduğunca düz anlatım tekniğinden kaçınılmakta, günümüz görsel algılaması yüksek öğrencisine hitap eden ezberin değil, uygulama, araştırma ve yaparak yaşayarak öğrenmenin yoğunlukla kullanıldığı bir öğrenme ortamı sunulmaktadır. Öğrencilerin sınıf içi çalışmaları sınıf ve kat panolarında sergilenmekte ve yaratıcılıklarının farkında olmaları sağlanmaktadır.


Fen Bilimleri akıllı defteri kullanılır

Ders içi etkinliklere daha fazla zaman ayırmak, öğrencilerimizin derse olan ilgilerini artırmak, gereksiz zaman kaybı yaşamamak adına akıllı defter kullanılmaktadır. Bu, ne kitaptır ne defter! Öğrencinin işlenen konuyu yazması zaman kaybına yol açmakta ve ders içi etkinliklere çok fazla zaman ayrılamamaktadır. Akıllı defterde bilgiler hazırdır. Öğrenciye konunun tamamı yazdırılmaz. Öğrenci etkinlik çerçevesinde deney sonucunu, bir yapının bölümlerini, örnekleri, araştırma sonucunu yazar, yani; boşlukları doldurur. Bu şekilde öğrenci sözel olarak derse daha çok katılır, bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşır. Fen Bilimleri dersinde tek bir kaynak kullanılmaz. Bölüm öğretmenleri tarafından öğretim programı paralelinde hazırlanan özgün ders notları, çalışma kâğıtları, testler ders kitaplarına destek niteliği taşımaktadır.

Fen Laboratuvarı

Bilgilerin kalıcı olması ve daha iyi kavranması, öğrencinin yaparak, görerek ve yaşayarak öğrenmesiyle mümkün olur. Fen bilimleri derslerinin öğretiminde araç-gereç kullanmanın yararları başarıyı artırmanın yanında, fen bilimlerine karşı olumlu davranışlar geliştirme ve olumsuz etkileri azaltma bakımından önemli görülmektedir. Okulumuzda fen bilimleri dersleri araç- gereçlerin kullanıldığı, yaparak yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan bilimsel yöntemle verilmekte, bireysel ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin deney ve gözlem yaparak yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayan laboratuvar etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Yapılan deneylerde amaç, bilimi tanıtmak ve sevdirmek, günlük yaşantımızda çevremizde gördüğümüz olayları sorgulayan, olayların nedenlerini araştıran bireyler yetiştirmek ve bunu yaparken de bilimin eğlenceli yönünü öğrencilerin keşfetmesine yardımcı olmaktır.

Deneyler, konuların daha iyi kavranmasını sağladığı gibi; aynı zamanda bilimsel yöntem kullanılarak öğrencilerimizin hipotez kurma, bunu test etme, veri toplama ve sonuca varma gibi becerilerinin gelişmesi için ortam sağlamakta; bilimsel yöntem basamaklarında ilk adımları atmalarına imkân vermektedir.

Laboratuvarlar her seviyeden öğrencinin kendi ilgi alanında bir etkinliği ya da materyali bulabileceği çalışma alanlarıdır. Böylece özellikle küçük sınıflardan başlayarak, merak duygusunun geliştirilmesi için çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersini içselleştirerek, özümseyerek öğrenmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımız teknolojik olarak tüm laboratuvar malzemeleri; bilgisayar ve akıllı tahta ile de desteklenmiştir.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları3D Laboratuvarı

3D laboratuarında öğrencilerimizin fen dersine olumlu motivasyon sağlaması, derse ilgilerinin artması, farklı bakış açılarının kazandırılması, zor ve karmaşık konuların daha kolay anlaşılır hale gelmesi, hızlı ve kalıcı öğrenmenin sağlanması, soyut kavramların somutlaştırılmasında yardımcı olması, üç boyutlu düşünme becerisini geliştirmesi, fen derslerinin günlük hayatla ilişkilendirilerek bilgilerin daha kolay kavranması sağlanmaktadır. Öğrenciler bu sayede 3D sunumlarla, dinleyerek, duyarak, görerek, eğlenerek ve her şeyden önemlisi hissederek öğrenmekte ve bilgilerin kalıcılığı sağlanmaktadır.